Kystnære vindmøller ved Als

ProjectZeros masterplan fra 2009 anbefaler etablering af en kystnær vindmøllepark med ca. 25 store vindmøller, med en samlet kapacitet på 120 MW for at sikre tilstrækkeligt med grøn strøm til et CO2-neutralt Sønderborg. I 2010 etableredes et vindmølle-laug, som sammen med ProjectZero har undersøgt placeringsmuligheder samt de lovgivningsmæssige rammer og tilskudsmuligheder til etablering af en sådan park.

De foreløbige miljø- og ingeniørundersøgelser peger på Lillegrund midt mellem Lavensby og Helnæs som den rette placering, idet hele det sydligere område rundt om Als er udlagt til Natura2000-område og derfor i princippet fredet for vindmøller. På baggrund heraf indsendte lauget ultimo 2010 en ansøgning til Energistyrelsen om at måtte arbejde videre med opstilling af vindmøller på Lillegrund. Parallelt med dette har lauget sammen med København og Aarhus etableret Kystnær Alliance, som arbejder for at skabe de politiske rammer for at kunne realisere ikke kun Lillegrund-projektet, men også tilsvarende projekter rundt i Danmark bl.a. i København og Aarhus, som har tilsvarende ambitioner om at koble byens ambitioner om CO2-neutralitet med GRØN strøm fra lokale vindmøller opstillet kystnært. Kystnære projekter i Danmark har samlet ansøgt Energistyrelsen om tilladelse til at opstille møller med en samlet kapacitet på ca. 2000 MW.

Kystnær Alliance har markeret deres synspunkter stærkt og primo februar 2012 er status:

  • at Kystnære møller indgår i regeringens oplæg til energiaftale (VORES ENERGI) med en samlet ramme på 400 MW til opstilling i perioden 2018 - 2020
  • at kystnære møller bør afregnes til en højere afregningspris end de 27,3 øre der gælder for landmøller, men lavere end de 105 øre der blev afregnet for Anholt-projektet
  • at regeringens ikke har besluttet hvordan man i givet fald vil fordele rammen på 400 MW (hvis den besluttes) på de ansøgte 2000 MW, det kan f.eks. ske ved en fast (lav) afregningspris eller ved statsligt udbud af de bedst egnede (screenede) lokationer med henblik på at få optimeret de statslige tilskud bedst muligt

Som det fremgår, er Energistyrelsen og politikerne meget bevidste om at det er markant dyrere at opstille vindmøller på kysten og ønsker derfor, at den store vækst i antallet af møller skal ske på land og kun i begrænset omfang på havet, herunder kysten.

Det fremgår ligeledes at der pt er ansøgninger om langt flere kystnære møller-projekter end regeringen og oppositionen ønsker at imødekomme. Forudsat at regeringens oplæg til de 400 MW vedtages som en del af energiforhandlingerne, så vil det først over de kommende år og gennem udbudsrunder blive afklaret, hvilke projekter/placeringer som vil blive realiseret.

Vindenergi er en nødvendig ressource for at realisere et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029. Både ressourcerne på land og kystnært forudsættes udnyttet. Det bliver nødvendigt at opstille flere landmøller, især hvis vi ikke får tilladelse/tilskud til opstilling af de kystnære møller.

5. december 2014

Cookiepolitik