Planprocessen gennemføres med respekt for naboer, natur og miljø

Loven kræver at vindmøller placeres så der tages størst muligt hensyn til natur, miljø og naboer og derfor planlægges der ud fra en lang serie kriterier, der skal sikre at disse hensyn bliver mødt.

Hensigten med Sønderborg Kommunes temaplan er at lokalisere og reservere de bedst egnede områder til opstilling af store vindmøller på land. Størrelsen udgør en totalhøjde på op til 150 m. De 8 områder er udpeget under hensyntagen til landskabet, nabobeboelse, kulturmiljøer, værdifulde landskaber og jordbrugsmæssige interesser.

Temaplanen skal ses som en bruttoliste og er det første skridt i en længere planproces, og den giver ikke i sig selv tilladelse til opstilling af vindmøller.

Efter udløbet af den nye temaplans høringsfrist bliver indkomne bemærkninger og indsigelser behandlet og forelagt til politisk behandling. Hvis indsigelserne giver anledning hertil, bliver temaplanen ændret, hvorefter byrådet vedtager temaplanen endeligt.

Herefter vil der komme forslag fra forskellige interessenter til konkrete vindmølleprojekter i de enkelte områder. Der skal udarbejdes en VVM vurdering samt efterfølgende forslag til lokalplan med VVM redegørelse for hvert enkelt projekt, som efterfølgende skal i offentlig høring. Under høringsperioden afholder ansøger borgermøde i det pågældende område. Efter den offentlige høringsperiodes udløb behandles bemærkninger og indsigelse med henblik på byrådets endelige vedtagelse.

Alle naboer samt ejere i de pågældende områder, vil få en skriftlig henvendelse i forbindelse med offentliggørelse af lokalplanen.

I temaplanen er der taget hensyn til eksempelvis de internationale habitat- og fuglebeskyttelsesområder, de såkaldte natura 2000 områder, hvor der ikke må opstilles vindmøller, men det skal stadig undersøges hvilken, hvis nogen, påvirkning konkrete projekter har for områdets natur og dyreliv ved gennemførelsen af VVM undersøgelserne.

5. december 2014

Cookiepolitik