Læs om de nye tilskudsmuligheder til boligejerne

Regeringen har indgået en bred politisk aftale om en vinterhjælpepakke. Læs her, hvad den nye aftale indeholder med et særligt fokus på boligejerne.

Af ProjectZero

Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme

Aftalepartierne er enige om at forøge puljen til udrulning af fjernvarme med 150 mio. kr. i 2022 og 100 mio. kr. i 2023. Aftalepartierne noterer sig, at der i juni 2022 blev indgået ’Klimaaftale for grøn strøm og varme’, der har til formål at gøre Danmark grønnere og sikrere gennem bl.a. udbygning af vedvarende energi og udfasning af gas til opvarmning. Der blev i aftalen iværksat en række initiativer, der skulle understøtte udrulningen af fjernvarme. I lyset af den nuværende energikrise er det nødvendigt at fremrykke og styrke udrulningen af fjernvarme yderligere.

Skrotningsordningen udvides med træpillefyr

Aftalepartierne er enige om at justere skrotningsordningen, der støtter varmepumper på abonnement, så også husholdninger med træpillefyr kan få gavn af disse midler. Justeringen skal træde i kraft 1. december 2022. Samtidig afsættes der 10 mio. kr. til ordningen i 2022. Justeringen af skrotningsordningen gennemføres under forudsætning af, at det ikke er statsstøtte-stridigt, hvilket aktuelt afsøges.

Forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet

Aftalepartierne noterer sig, at der i 2022 har været stor interesse blandt husholdninger for at udskifte deres gasfyr. Partierne er derfor enige om, at gøre det muligt for flere husholdninger at få tilskud til afkobling af gasnettet. Der afsættes yderligere 35 mio. kr. til formålet i 2023.

Lempelse af elafgift for varmepumper

Aftalepartierne er enige om frem mod årsskiftet at undersøge fordele og ulemper ved fra 2024 at lempe elafgiften for varmepumper - også for husholdninger, der kun har varmepumper som supplerende varmekilde. Det vil kunne understøtte forsyningssikkerheden og konvertering til billig og grøn varme.

Helårsboliger såvel som sommerhuse vil, hvis ordningen gennemføres, kunne opnå en nedsat elvarmeafgift på 0,8 øre pr. kWh for alt elforbrug, der overstiger 4.000 kWh, hvis boligen er opvarmet med el eller med varmepumpe som supplerende varmeinstallation.

Midlertidig lempelse af den almindelige elafgift

Den almindelige elafgift udgør 69,7 øre/kWh i 2023 (2023-priser). Det er primært husholdninger og ikke-momsregistrerede erhverv, der betaler den almindelige elafgift.

Aftalepartierne er enige om at lempe den almindelige elafgift midlertidigt til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i de første seks måneder af 2023. Det svarer til en lempelse på 68,9 øre pr. kWh i 1. halvår af 2023.

Lempelsen skønnes at medføre et mindreprovenu på 3,5 mia. kr. i 2023 (2023-niveau).

Derudover indeholder aftalen også en forøgelse af pulje til etableringsstøtte, sænkning af eltariffer via flaskehalsindtægter,  indefrysningsordning for husholdninger samt virksomheder, bedre forsyning af træpiller samt midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen.

Årsagen til aftalen er krigen i Ukraine, forsyningssituationen og de meget høje prisstigninger på særligt energi, og derfor er aftalepartierne enige om, at der er behov for at gennemføre afbødende tiltag og initiativerne, som mindsker de økonomiske konsekvenser for borgere og virksomheder på kort sigt og medvirker til omstilling væk fra gas ved at fremrykke konvertering til grøn fjernvarme og varmepumper.

5. oktober 2022

Cookiepolitik