Sønderborg har rundet 55% CO2-reduktion siden 2007

Monitoreringsrapporten for 2021 viser, at Sønderborg-områdets energirelaterede CO2-udledning er reduceret med 55,4% siden 2007. Det svarer til godt 388.000 tons CO2.

Af ProjectZero

Resultatet skal ses i forhold til de 51,7%, der blev opnået i 2020 og understreger vigtigheden af den intensiverede indsats for at nå nullet, der blev besluttet af et enigt byråd i december 2021 med igangsætningen af Masterplan2029.

Den samlede CO2-reduktion i forhold til sidste år indeholder både reduktion og forøgelse afhængigt af sektor. Den forhøjede biogasproduktion på Glansager-anlægget, som blev sat i drift i efteråret 2020 og således havde et fuldt produktionsår i 2021, har ydet et markant bidrag til CO2-reduktionen.

Øget transport – normalisering efter COVID-19

Transportsektoren oplevede en stigende CO2-udledning, hvilket skal ses i lyset af normaliseringen af transporten efter COVID-19, som havde en særlig positiv – og midlertidig – effekt på udledningen i 2020. Selvom elektrificeringen af persontransporten blev accelereret i 2021, hvor en tredjedel af nysalget var el- eller hybridbiler, udgør disse fortsat en meget lille andel af bilparken. Salget af grønne biler er dykket i 2022 pga. leveringsvanskeligheder, men det forventes at vende tilbage, når situationen normaliseres og nettet af ladestandere udbygges, hvilket er et vigtigt element i Masterplan2029.

Øget varmeforbrug

Inden for bygninger - som dækker boliger og offentlige bygninger - faldt CO2-udledningen, mens et stigende varmebehov som følge af et koldt 2021 har øget energiforbruget. Reduktionen af CO2-udledningen opnås som følge af konvertering til grønne varmekilder – fjernvarme og varmepumper. Den konvertering vil blive yderligere intensiveret i et fortsat tæt ProjectZero-samarbejde mellem fjernvarmeselskaberne, håndværkerne og Sønderborg Kommune.

Erhverv har samlet set oplevet en lille stigning i energiforbruget og et lille fald i CO2-udledning. Her er der også behov for fortsat konvertering til grønne løsninger – både i forhold til opvarmning og produktionsprocesser. Løsningerne til energieffektivisering, elektrificering og grønne varmekilder er til stede.

En effektiv, grøn energiproduktion

Det kolde år har øget fjernvarmens CO2-udledning fra naturgas, som fortsat benyttes i vintermånederne. Den bliver udfaset frem mod 2029. Derudover handler fjernvarmesamarbejdet om at skabe et integreret fjernvarmesystem, så de eksisterende områder kobles sammen. Herved er der mulighed for at udnytte overskudsvarme fra virksomheder og forsyningsselskaber, ligesom det kan begrænse behovet for spids- og reservelastenheder. Det nedbringer både energiforbrug og investeringer til gavn for varmekunderne. Mulighederne analyseres i ”hotspot” for fjernvarme i Masterplan2029.

På energisiden vil biogasproduktionen også blive forøget yderligere, når Kværs-anlægget kommer i fuld produktion midt i 2023. Derover er Lillebælt Syd vindmølleparken og tilhørende Power-to-X anlæg af afgørende betydning for den samlede plan. Sønderborg-områdets energiprojekter understøtter i høj grad de nationale planer for grøn strøm og varme samt Power-to-X, der er aftalt på det seneste, og som ud over klima også handler om sikkerhedspolitik.

Intensiv Masterplan2029 indsats

Som det fremgår af Masterplan2029, er der behov for at sætte ind med en intensiv indsats på alle de definerede områder – også kaldt hotspots – for at nå målet i 2029. Det er samtidigt afgørende, at målet nås på den mest effektive måde gennem energieffektivisering og sektorkobling, så omkostningerne til den grønne omstilling minimeres. Det er sund fornuft, og det er også Sønderborgs mulighed for at vise resten af verden, hvordan det kan gøres og derigennem skabe vækst gennem eksport af virksomhedernes grønne løsninger.

13. juli 2022

 

Sønderborg-områdets CO2-monitoreringsrapport for 2021 er udarbejdet af ProjectZero sekretariatet i samarbejde med konsulentvirksomheden PlanEnergi baseret på PlanEnergis Energibalance-model, som anvendes af mere end 30 danske kommuner.

Læs CO2-monitoreringsrapport for 2021 her

Cookiepolitik