Bilerne på pause i 2020


Bilerne på pause i 2020

COVID-19 satte i 2020 fingeraftryk på vores vaner og adfærd. Mens virksomhedernes produktioner blev opretholdt, så arbejdede mange medarbejdere hjemmefra og det kunne aflæses i persontrafikken, som for Sønderborg-området faldt med knap 9 % i 2020.

2020 blev på mange måder et knock-out-år for vaner og adfærd, og mens vi spændt venter på den nye normal, kan vi konstatere at hjemmearbejde blev det nye sort, udlandsrejserne fik det røde kort, Teams/Zoom blev de nye online møde-platforme, salget af mel til private husholdninger steg i 2020 med 30% og cykelhandlerne rapporterede i 2020 om udsolgte lagre m.m.

Af Peter Rathje

Kort: kortet viser placeringen af de 23 trafikmålere som indgår i ProjectZero´s analyse af transportens udvikling i 2020
 

ZEROnyt har i samarbejde med Vejdirektoratet og Sønderborg Kommune undersøgt transportudviklingen i Sønderborg-området. Dette er muliggjort gennem analyse af de trafiktællinger, som foretages langs Sønderborg-motorvejen, på landevejene til/fra centerbyen og sommerhusområdet på Sydals samt i selve centerbyen.

Undersøgelsen for Sønderborg kan bekræfte den nationale udvikling, som viser et samlet fald i trafikken med 7,5% for Danmark. Se faktaboksen. I lighed med de nationale tællinger, så kan der også i Sønderborg for 2020 konstateres en stigende trafik med varer og lastbiler, som dog overgås af et kraftigt fald i personbil-trafikken, således at det samlede antal talte køretøjer i 2020 er reduceret med 8,3% i forhold til 2019.

Trafikken i Skovby steg med 20%

De største (tocifrede-%) fald i antal talte køretøjer er på Sønderborg-motorvejen og ved Hjortespring (på hovedvejen mellem Guderup og Svenstrup), mindre fald konstateres i Vester Sottrup og Nybøl og stik modsat, så er trafiktallet steget 20% i Skovby.

Når vi anvender færre fossile brændstoffer, så reducerer vi samtidig CO2-udledningen. Derfor kan et fald på 8,3% i personbiltransporten, som i overvejende grad er drevet af benzin/diesel, så reduceres persontransportens CO2-udledning tilsvarende. Den reducerede CO2-udledning indgår i ProjectZero´s monitoreringsrapport for 2020, som offentliggøres medio 2021.  

Elbil-salget steg med 135%

Interessen for elbiler steg markant i 2020. I 2020 blev der således registreret 141 elbiler mod 60 elbiler i 2019. Og elbil-bestanden udgør nu 339 biler ultimo marts 2021. Udviklingen blev i årets sidste måned stærkt hjulpet af en omlægning af bilbeskatningen, som fremadrettet straffer biler med fossile brændsler (benzin og diesel).

Hvad bliver den nye trafik-normal ?

COVID-19 rykkede dermed kraftigt ved vores adfærd og vaner. Det konstaterede fald er næppe varigt og det må derfor forventes at persontransporten stiger igen i 2021, dels som følge af normalisering, dels med udsigt til at der igen i 2021 skal holdes sommerferie i Danmark.

24. marts 2021

Trafikken faldt nationalt med 7,5% i 2020

Vejdirektoratet har nationalt for hele Danmark registreret et fald i trafikken på ca. 7,5% i 2020 i forhold til 2019. Se nedenstående grafik (udarbejdet af Vejdirektoratet), som baseret på trafiktællinger i 2020/2019 viser hvorledes de forskellige køretøjers trafiktal har udviklet sig igennem et Corona-fyldt 2020. Trods stigende trafiktal for lastbiler og varebiler gennem det meste af året, har et kraftigt fald i persontransporten skabt en samlet reduktion på 7,5% i transporten for 2020.

Sådan er transporttallene for Sønderborg opsamlet og beregnet

Vejdirektoratet foretager løbende analyser af transporten baseret på faste og mobile trafik-kameraer, som både tæller antallet af køretøjer og vurderer køretøjets type (personbil, varebil, lastbil etc). På baggrund af de daglige tællinger, kan der beregnes et gennemsnitligt antal køretøjer for en måned eller for året som helhed, som kan sammenlignes med samme periode året før.

Tallene i tabellen nedenfor refererer til den beregnede ændring i summen af antal talte køretøjer i hvert af de på kortet viste målepunkter i 2019 hhv. 2020. Tabellen viser at det største fald i transporttællingerne (-11,6%) er konstateret ved Hjortespring (vejen til/fra Danfoss) og det laveste fald (-1,5%) er målt ved Vester Sottrup. Ved Skovby Nord er der målt en stigning på knap 20% i trafikken.

Cookiepolitik