Biogasanlægget i Kværs sat på pause

Af Peter Rathje, adm. direktør, ProjectZero

Byggeriet af Nature Energy biogasanlægget i Kværs blev i sidste uge stoppet midlertidigt, da der formelt ikke var givet en byggetilladelse til opførelsen af anlægget.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har samtidig ophævet projektets VVM-tilladelse og miljøgodkendelse og der skal nu redegøres for, hvordan kravene i miljøgodkendelsen og VVM-tilladelsen efterleves.

Det var planen at Sønderborg-områdets andet biogasanlæg i Kværs skulle stå klar til indvielse i foråret 2022, men anlæggets ibrugtagelse forsinkes, da Sønderborg Kommune i sidste uge pålagde bygherren, Nature Energy, at stoppe byggeriet, da selskabet ikke havde fået en formel byggetilladelse, men udelukkende en gravetilladelse.

Foto: NIRAS visualiseringsbillede fra Miljørapporten for biogasanlægget i Kværs (2019), set fra Avnbølvej.

Krav om ny VVM-redegørelse

Samtidig er projektets VVM-tilladelse og miljøgodkendelse blevet ophævet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i forrige uge gav klager ret i ét (af 10) klagepunkter, som omhandler belastningen af Kværsløkkebæk. Som en konsekvens af dette, har Planklagenævnet samtidig ophævet kommunens afgørelse om ekspropriation til anlæggelse af en vejforbindelse til biogasanlægget.

Nature Energy skal i den kommende tid redegøre for, hvordan kravene i miljøgodkendelsen og VVM-tilladelsen efterleves fremadrettet for biogasanlægget i Kværs.

Grøn gas er en vigtig del af fremtidens energisystem

Biogasanlæg er en klimaeffektiv og miljørigtig måde at omsætte lokal husdyrgødning, slagteriaffald og sorteret madaffald til fremtidens grøn gas. Biogas er et af de vigtigste virkemidler, når landbruget aktivt skal deltage i klimaomstillingen, idet anlægget ud over at producere biogas, også reducerer metan-udslippet fra landbruget og det åbne land.

De to biogasanlæg i Glansager og Kværs er derfor begge vigtige klimahandlinger med henblik på at realisere Sønderborgs ProjectZero vision om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 og – ifølge Roadmap2025 planen - skal biogasanlæggene i Sønderborg-området årligt kunne modtage op til 1,4 mio. tons biomasse, som i anlæggene omsættes til 48 millioner m3 bionaturgas – fremtidens grønne brændsel til bybusserne, teglværkerne, den tunge transport, nye Power-to-X løsninger m.v.

28. april 2021

Fra Nature Energy´s website har vi hentet nedenstående tekst. Læs mere på www.natureenergy.dk.

Sådan produceres biogas hos Nature Energy

Nature Energy udvikler, bygger og driver storskala biogasanlæg efter de nyeste principper og med avanceret teknologi, der sikrer den bedste udnyttelse af affaldet fra landmændene, industrien og borgerne.

I Danmark har vi mange millioner husdyr, og det bliver derfor til enorme mængder husdyrgødning, som Nature Energy bl.a. laver biogas af. Størstedelen af den biomasse, der bruges i biogasanlæggene, er netop husdyrgødning fra landbruget. Der bliver også lavet biogas af f.eks. rester fra fødevareindustrien, madrester fra husholdninger og restauranter, kasserede madvarer fra supermarkeder, roetoppe og energiafgrøder som majs og græs.

Det organiske affald kommer til biogasanlægget, hvorfra det bliver sendt videre til anlæggets procestanke. I procestankene omdanner bakterier ved ca. 50 °C biomasserne til biogas og flydende gødning (afgasset gylle). Inden gassen bliver sendt på naturgasnettet, renses den rå biogas for CO2 og svovlbrinte. Det sker i et opgraderingsanlæg. Herefter kan gassen sendes ud som grøn energi til hele landet. 

Cookiepolitik