Handlingsorienteret Roadmap2025 statusmøde – fuld fart mod nullet i 2029

Fredag afholdt ProjectZero årets SummerSummit på hotel Scandic i Sønderborg. 65 arbejdsgruppemedlemmer, ambassadører, lokale interessenter og eksperter deltog med deres viden, erfaringer og relationer til lokalsamfundet.

Formålet var at gøre status på resultaterne i arbejdsgrupperne, kigge fremad og skabe en fælles billeddannelse på de kommende 12 måneders arbejde, med henblik på at styrke eksekvering og implementeringen af de 50 konkrete projekter i Sønderborgs klimahandleplan - Roadmap2025.

Borgmester Erik Lauritzen takkede på byrådets vegne de mange ”frivillige” i Roadmap2025-projektet. Der er behov for et årligt statusmøde og Erik Lauritzen var selv meget tilfreds med fredagens drøftelser i landbrugsgruppen, hvor borgmesteren selv er arbejdsgruppe-formand.

Af ProjectZero

Borggmester Erik Lauritzen takkede på vegne af byrådet SummerSummit2020-deltagerne for deres store og vigtige indsats som klima-frivillige i Sønderborg.

Fokus på effektskabelsen

Den grønne omstilling af Sønderborg-området – og vejen mod CO2-neutralitet 2029 – blev sat under lup under fredagens ’SummerSummit 2020’ på Hotel Scandic, med et særligt fokus på de 8 arbejdsgruppers resultater, fokus og fremtidige udfordringer med at gennemføre de 50 konkrete projekter som beskrevet i handleplanen Roadmap2025.

Overordnet er Sønderborg på rette spor fokuseret på at realisere 50% CO2-reduktion i 2020 og 75% CO2-reduktion i 2025. Den samlede reduktion (siden 2007) udgør ultimo 2019 44% og de igangværende 2020-indsatser sandsynliggør at 50%-målsætningen realiseres ved udgangen af 2020. Analyser af energiforbruget i arbejdsgruppernes fokusområder viser, at energiforbruget og CO2-udledningen i Sønderborg generelt udvikler sig mere positivt end Danmark som helhed, men også at der er behov for at styrke energieffektiviseringsindsatsen på tværs af borgere, boligforeninger, virksomheder, skoler etc.

Klimaet sætter nye dagsordner både nationalt og lokalt

Der er sket meget på energiområdet siden sidste SummerSummit, som blev afholdt i august 2019. Danmark har fået en ny klimalov, der er etableret 13 nationale klimapartnerskaber, som i marts 2020 har barslet med omfattende analyser/rapporter fokuseret på at reducere CO2 i deres respektive sektorer. Sønderborg har også været aktiv på klimafronten med nye analyser/platforme:

 • DK2020 klimahandleplanen, som i juni 2020 blev godkendt af C40 & Concito
 • Grøn Vækst Sønderborg kataloget og samarbejdsplatformen med Vækstrådet, Clean, Energy Center Denmark, Syddansk Universitet, Sønderborg kommune og ProjectZero som partnere
 • Strategisk energiplan Sønderborg, som trykprøver Roadmap2025 og nye initiativer med henblik på at styrke energieffektiviseringsindsatsen, sektorkobling og nye power-to-x løsninger m.v.

Den strategiske energiplan får i efteråret følge af en varmeplan-proces og ved årsskiftet 2020/21 igangsætter Sønderborg kommune både en transportplan- og en landbrugsplan-proces med henblik på at sikre en forankring af den strategiske energiplan i de gældende sektorplaner. 

”Der sker meget på klimafronten og der er al mulig grund til nu at tune de 50 Roadmap2025-projekter ind i forhold til både den nationale rammesætning og den nye viden og nye samarbejder lokalt i Sønderborg” sagde ProjectZero´s direktør Peter Rathje, som under SummerSummit fredag selv var travlt beskæftiget med diskussioner i arbejdsgruppen for tung transport.

Arbejdsgruppen for tung transport i fuld gang med at opdatere Roadmap2025 handleplanerne med henblik på bl.a. at inddrage anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for landtransport.

Ambitiøse handleplan-opdateringer

Arbejdsgrupperne greb bolden og diskuterede hvorledes de respektive arbejdsgruppe-indsatser (Roadmap2025) kan tunes, så den målsatte effektskabelse realiseres i tæt samspil med den nye nationale rammesætning, Klimaloven, de 13 klimapartnerskabers anbefalinger, nye tilskudsordninger til skrotning af olie- og gasfyr, virksomhederne omlægning til grøn energiforsyning m.v.

Arbejdsgruppernes konkrete forslag til fokuserede indsatser de kommende 12 måneder fremgår af faktaboksen.

Deltagerne reflekterer og socialiserer på tværs af arbejdsgrupperne – efter afslutningen på årets SummerSummit2020 – ude i det fri og på afstand med respekt for at begrænse COVID-19.

EU-projektet ActNow bidrager til en styrket forankring af eksekveringsindsatsen

Årets SummerSummit 2020 blev gennemført som en integreret del af Sønderborgs deltagelse i EU Interreg ActNow-projektet, som netop fokuserer på kommuners og bygningsrenoveringers rolle i en accelleret klimaindsats i de mindre og mellemstore kommuner i det baltiske område.

ActNow-projektet har bl.a. konkluderet, at fokuserede arbejdsgrupper udgør en stærk faglig/social koblingsenhed, når man som kommune vil tænke energirenovering ud over kommunens egne bygninger. Ved at etablere arbejdsgrupper og bemande dem med de nødvendige lokale/nationale kompetencer, sikres renoveringsindsatsen de nødvendige kompetencer og der skabes potentielt en stærk organisering (forankring) omkring en ellers kompleks klimaudfordring.

Sønderborg har i ProjectZero-regi etableret 8 arbejdsgrupper relateret til Roadmap2025 og en tværgående arbejdsgruppe (Advisory board), som diskuterer udfordringer/metoder til at styrke involveringen på tværs af arbejdsgrupperne. SummerSummit 2020 samlede de 8 arbejdsgrupper til en drøftelse af status og tuning af Roadmap2025 indsatserne.

Læs mere om ActNow og energieffektiviseringsindsatserne på tværs af de baltiske lande her

 

9. september 2020

Her sætter arbejdsgrupperne ind de kommende 12 måneder

Ejerbolig-gruppen vil bl.a. fokusere på

 • at boligejerne i Sønderborg-området opnår en større andel af de forskellige tilskud end Sønderborg-området er ’berettiget’ til i forhold til vores geografi og boligmasse
 • at afklare hvor fjernvarmeområderne er i dag, og hvad der er udlagt til fjernvarmeområder fremover, da tilskud til eks. varmepumper ’kun’ kan opnås udenfor fjernvarmeområderne
 • at håndværkerne hurtigst muligt gennemfører VE-kurset, som er et krav for at udføre installationen
 • at kommunikere budskaberne i et forståeligt ikke teknisk sprog

Boligforening-gruppen vil bl.a. fokusere på

 • at gennemføre planlagte (energirenoverings) investeringer for samlet mere end 115 mio kr på tværs af boligforeningerne
 • at implementere de udarbejdede og godkendte bæredygtigheds- og energistrategier i områdets boligforeninger
 • at etablere med grønt ambassadørkorps i hver af boligforeningerne med aktiv deltagelse af både beboere og teknisk/administrative medarbejdere

Udlejning-gruppen vil bl.a. fokusere på

 • at styrke involveringen af områdets udlejere
 • at synliggøre den brændende udlejer/lejer-platform, idet udlejningsboligmassen er overvejende ældre bygninger med lav energieffektivitet
 • at styrke IT-platform og dialog med fokus på bl.a. varmeplan-opdateringen, tilskudsordningerne til varmepumper, indeklimaforbedringer m.v.

Persontransport-gruppen vil bl.a. fokusere på

 • forbedrede vilkår for cyklister samt endnu flere elcyklister
 • styrke planlægning af elbil-ladeinfrastrukturen, som kan understøtte langt flere elbiler
 • udbrede kendskabet til Sønderborgs klimaindsats og den brændende platform på alle skoler og institutioner

Virksomheds-gruppen vil bl.a. fokusere på

 • at styrke udnyttelsen af virksomhedernes overskuds-/spildvarme
 • at styrke fokus på inddragelse af SMV-virksomhederne
 • at bakke op med viden og erfaringer til de større virksomheders energirejse, med henblik på at der udarbejdes energi/klimahandleplaner i alle 10 virksomheder

Tung transport-gruppen vil bl.a. fokusere på

 • At styrke dialog og samarbejdet med det nationale klimapartnerskab for landtransport på baggrund af partnerskabets analyser/anbefalinger
 • At bistå områdets store virksomheder med at demonstrere best practice grønne løsninger til tung transport
 • At undersøge mulighederne for at påvirke rammesætningen gennem grøn indkøbspolitik, miljøzoner etc.

Landbrugsgruppen vil bl.a. fokusere på

 • At landbruget bliver CO2-kreditteret for deres leverancer af råvarer til VE-produktion
 • Undersøge jordfordeling – udtagning af lavbundsjorde, arealer til skovrejsning – og gøre aktivt brug af puljemidler
 • Få flere solceller på landbrugsbygninger

Energi-gruppen vil bl.a. fokusere på:

 • at styrke energieffektivisering og skabe fleksibilitet på tværs af energisystemet gennem bl.a. øget sektorkobling
 • at undersøge mulighederne for at balancere energisystemet med PtX-løsninger
 • at udnytte spildvarme i fjernvarmesystemerne samt omlægge individuelle varmeløsninger (på landet) til varmepumper

SummerSummit med skærpet fokus på Corona-smitte

Årets SummerSummit blev gennemført med skærpet fokus på at minimere risikoen for smittespredning og derfor var alle arbejdsgrupper fysisk adskilt hele dagen i hvert deres dedikerede mødelokaler på hotel Scandic Sønderborg.

Alle de faglige oplæg blev distribueret online til mødelokalerne ligesom også arbejdsgrupperne gav deres feedback online til de øvrige deltagere.

Først efter mødets afslutning blev deltagerne sluppet fri på græsplænen, hvor de med god afstand havde mulighed for at socialisere og netværke med et glas boblevin inden weekenden satte ind.

Cookiepolitik