Klimarådets rapport har et godt match med Sønderborgs Roadmap2025

Et bredt flertal i Folketinget indgik i december 2019 en aftale om en ny klimalov, som indebærer, at Danmark skal have reduceret sine udledninger af klimagasser med 70 procent i 2030 og være klimaneutralt i 2050 og nu har Klimarådet fremlagt sine anbefalinger.

Af ProjectZero

Mandag præsenterede Klimrådet rapporten ’Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion’ som kommer med en række konkrete forslag til, hvordan målet nås i 2030.

Hos ProjectZero vurderer administrerende direktør Peter Rathje, at Klimarådets anbefalinger er ambitiøse, men også nødvendige og bakker op om Sønderborgs Roadmap2025:

”I Sønderborg-området er vi godt på vej og planlægger at nå de fastlagte Roadmap2025 målsætninger, hvor vi skal reducere områdets CO2-udledninger med 75 procent i 2025 og her skal vi blandt andet styrke samarbejdet med landbruget og transportbranchen ligesom at personbilerne skal over på el“, siger Peter Rathje.

Det vil kræve en markant indsats at nå 70 procents reduktion, og omstillingen vil kunne mærkes i de fleste dele af det danske samfund. Klimarådets rapport viser, at prisen for at opfylde målet gradvist vil stige i løbet af de næste ti år og nå 15-20 milliarder kroner i 2030, hvilket svarer til knap 1 procent af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP).

“Det er ambitiøst, men nødvendigt – og jeg tror, at politikerne ender med at sige ja til Klimarådets anbefalinger. Det er jo vejen til først de 70 procent og senere 100 procent og Klimarådet leverer jo det, som Folketinget har bedt om: Nemlig en række konkrete anbefalinger, der fører til målene”, siger Peter Rathje, administrerende direktør, ProjectZero.

Teknologiske løsninger eller adfærdsmæssige ændringer bliver først til virkelighed, når de rette politiske virkemidler er taget i brug. Derfor fremlægger Klimarådet en virkemiddelpakke, hvor en drivhusgasafgift får en hovedrolle, men skal suppleres af en række øvrige virkemidler. Afgiften skal afspejle princippet om, at forureneren betaler, og det skal derfor være væsentligt dyrere at udlede CO2 og andre drivhusgasser. For at nå målet om 70 procents reduktion i 2030, vurderer Klimarådet, at drivhusgasafgiften bør ligge på ca. 1.500 kroner pr. ton i 2030.

”Vi når ikke 70-procentsmålet i 2030, hvis vi fortsætter som vi plejer. Men hvis vi sætter handling bag ordene og går i gang med det samme, er det muligt at nå 70 procents reduktion, uden at omkostningerne slår bunden ud af dansk økonomi. Klimarådet anbefaler, at vi hurtigt begynder at implementere alle de omstillingselementer, vi allerede kender – såsom flere elbiler, udtagning af lavbundsjorde og mere biogas – men også at vi allerede nu begynder at planlægge og udvikle de lidt sværere omstillinger, der skal bringe os hele vejen til 70 procent”, sagde formanden for Klimarådet Peter Møllgaard i forbindelse med fremlæggelsen af anbefalingerne.

11. marts 2020

Download og læs klimarådets rapport

Download rapporten og Klimarådets seneste rapporter her.

Læs om Klimarådet

Kilde: Klimarådets hjemmeside

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der er sat i verden, fordi Danmark ligesom resten af EU har en politisk målsætning om at reducere CO2-udslippet med 80-95 % frem mod 2050. Klimarådet rådgiver om, hvordan Danmark på den bedste og billigste måde gennemfører omstillingen til et klimaneutralt samfund i 2050. Det vil sige et ressourceeffektivt samfund, hvor udledninger af drivhusgasser kompenseres gennem et tilsvarende optag af CO2 fra atmosfæren. 

Klimarådet bidrager med solide, faglige anbefalinger, der hviler på uafhængige analyser med udgangspunkt i det overordnede mål for 2050. For at nå det mål er det nødvendigt at se på mulighederne for reduktion af drivhusgasser i hele samfundet i løbet af de næste 35 år. I den forbindelse er det vigtigt at fastsætte delmål, der anviser vejen frem. Derfor ser Klimarådet på, hvad de bedste løsninger er for Danmark på både kort, mellemlangt og langt sigt under hensyntagen til Danmarks forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og muligheder for fortsat vækst og udvikling til gavn for borgernes velfærd.

Klimarådet er nedsat som følge af klimaloven, der beskriver rådets opgaver. I Klimaloven står der, at Klimarådet skal:

  1. vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtelser,
  2. analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 og mulige virkemidler for at opnå drivhusgasreduktioner,
  3. udarbejde anbefalinger om udformning af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og omstillingsveje,
  4. bidrage til den offentlige debat.  Klimarådet skal i fornødent omfang i udarbejdelsen af sine analyser og øvrige arbejde høre og inddrage relevante parter, herunder bl.a. erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.

Klimarådet ønsker et tæt samspil med omverdenen, og derfor foregår en væsentlig del af rådets arbejde i dialog med interessenterne på klimaområdet – både for at indhente den nyeste faktuelle viden om udviklingen inden for blandt andet teknologier og klimaanalyser, men også for at høre interessenternes holdninger og forslag til, hvordan udviklingen frem mod et lavemissionssamfund kan tilrettelægges. Det medvirker til, at Klimarådets arbejde bygger på solid viden om virkeligheden for aktørerne på området.

Klimarådet består af seks menige medlemmer, samt en formand, der alle udpeges for en fireårig periode af den til enhver tid siddende minister på klima- og energiområdet. Klimarådets faglige bredde spænder vidt, og rådet beskæftiger sig i sit arbejde med alle aspekter af omstillingen til et lavemissionssamfund. Arbejdet omfatter derfor problemstillinger inden for både energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur og økonomi. For at kunne løfte denne store opgave er Klimarådet sammensat af eksperter med viden om de forskellige indsatsområder i

Klimarådets arbejde fokuserer på tiltag, der kan reducere Danmarks udledninger af drivhusgasser. Tilpasninger til klimaforandringer er ikke en del af rådets opdrag og er derfor ikke et fokusområde. 

Cookiepolitik