Godt klima i landbruget?

Landbruget står for ca. 20 % af Denmarks klimagasudledninger, og mens der findes mange løsninger på at omstille energisystemet til at være mere bæredygtigt og klimavenligt, er omstillingen af landbruget ikke så nemt at gennemføre.

Hvor ligger landbrugets drivhusgasudledninger?

Det er ikke et nemt spørgsmål at svare på, og det afhænger af mange forskellige faktorer, bl.a. landbrugets størrelse, men også hvilken slags landbrug det drejer sig om (planteavl, mælkeproduktion, griseproduktion, rugeri, osv.)

Generelt kan det siges, at CO2 har den mindste andel af landbrugets udledninger. Lattergas- og metanudledninger fra landbruget (knyttet til dyrkning af dyr og brug af husdyrgødning og handelsgødning) har en langt større effekt på klimaet. Det er derfor især på disse områder, at man kan begrænse drivhusgasudledninger fra landbruget og gøre noget godt for klimaet. Her kan du læse mere om emnet:  (https://lbst.dk/tvaergaaende/klima/landbrugets-drivhusgasudledninger/#c50790).

Omvendt kan braklægning, som er udtagning af dyrkningsjord i vækstsæsoner, af kulstofrig lavbundsjord hjælpe med at opsamle CO2 fra atmosfæren. Produktion af bioenergi kan ligeledes hjælpe med at trække CO2 ud af atmosfæren, dog frisættes CO2en igen, så snart man bruger brændslet. Alligevel vil der her være tale om et CO2-kredsløb, hvilket i de fleste tilfælde er bedre end at bruge fossile brændsler. 

Pilotprojekter og forskning på vej

Landbrugssektoren er nok den ældste ervehrvssektor menneskabet kender. Alligevel mangler vi data og viden om, hvor det egentlig præcist er, at landburugsektorens udledninger ligger. For at give svar på dette spørgsmål er der forskellige projekter i gang. 

SEGES klimalandmandsprojekt

Hvis landbrugssektoren skal reducere klimagasudledningerne kræver det, at hver eneste landmand handler og bliver mere klimavenlig. For at kunne handle kræver det dog, at landmanden ved hvor indsatsen skal ligge henne, og hvor der kan reduceres mest. Netop dette er fokusset i SEGES' klimalandmandsprojekt. 

Igennem projektet skal der udarbejdes et klimaberegnings værktøj, der beregner bedriftens udledninger, og som kan danne grundlaget for at udarbejde en handlingsplan, der viser landamanden, hvor det største potentiale for reduktioner ligger. Formålet er, at værktøjet er valid og operationelt, således den enkelte landmand kan træffe de rigtige beslutninger på baggrund af værktøjets output.

Fra Energiregnskab til Klimaregnskab for kommuner

For at arbejde med omstillingen af energisystemet er det praktisk at arbejde med såkaldte "energiregnskaber". I energiregnskabet kan man se, hvilke brændsler der bliver brugt, og hvor meget energi der bruges i hver enkeolt forbrugssektor i en kommune.

For nu at udvide dette værktøj til også at indregne klimagasser, fra bla. landburget, har rådgivningsvirksomheden, PlanEnergi, sammen med Samsø Kommune og Energiakademiet sat et udviklingsprojekt i gang. Formålet er at vise, hvordan dette nye værktøj aktivt kan bruges som planlægningsværktøj for at reducere klimagasudledninger fra landbrug, skovbrug og andet areallandvendelse. Beregningerne er baseret på værdier fra IPCC og data fra Samsø. ProjectZero er i følgegruppen af projektet, som stadig er under udviklingen. 

Også fødevareproducenterne har en øget fokus på klimaet 

I starten af året har både Arla, Danish Crown og Landbrug og Fødevare meldt ud, at produtkionen skal være CO2 neutral i 2050.

For at opnå dette er man hos DanishCrown gået i gang med et certificeringssystem, der skal certificere landmændende med et bæredygtighedscertifikat. Denne certificering skal allerede gennemføres næste år. 

Forbrugerne har et medansvar  

Som forbruger er det vigtigt, at vi efterspørger de mere klimavendlige fødevarer, da disse kun på denne måde kommer på markedet.

”Vi må dog ikke forvente at fjerne udledningerne helt på denne måde. At landbruget udleder klimagasser hænger direkte sammen med dyrkningen af jord og kvæg. En yderligere reduktion kan altså kun opnås igennem en omstilling af danskernes madvaner til en mere plantebaseret kost. Derudover skal nye teknologier hjælpe os med yderligere at nedbringe udledningerne. Her kan CO2-lagering og nye syntetiske biobrændsler spille en store rolle i fremtiden” - advarer Jørgen E. Olsesen, professor fra Aarhus Universitetet overfor ZeroNyt.

24. september 2019

Fokus på Landbrug i Roadmap2025

Sønderborg fortsætter rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 med 50 konkrete handlinger, som skal gennemføres inden 2025, som beskrevet i Roadmap2025.

Landbruget skal fokusere på den grønne profil og rentabilitet ved at gennemføre energieffektiviseringer- og renovering for at fremtidssikre den lokale, grønne omstilling.

ProjectZero-visionen gør Sønderborg til frontløber på klimaområdet og er med til at styrke områdets omdømme, regionalt, nationalt og internationalt. Siden 2007 er Sønderborg-områdets CO2 udledning reduceret med 35 % og energiforbruget med 14 %.

Læs mere om projekterne

Klimalandmandhttps://okologi.dk/

Klimaregnskaber i Kommunerhttps://energiakademiet.dk/

Cookiepolitik