Biogas i Glansager - 30 interesserede borgere mødte op til borgermødet

Miljørapporten, kommuneplantillæg og lokalplanforslag til det ny biogasanlæg ved glansager er udarbejdet, og byrådet har besluttet at åbne op for fase to i projektet og sende planerne i offentlig høring. Som en del af dette blev der inviteret til borgermøde, hvor Sønderborg Kommune, NGF nature energy og NIRAS var til stede for at præsentere planerne og svare på spørgsmål.

Biogasanlægget skal placeres ved siden af genbrugsstationen i Glansager og skal, hvis tidsplanen kan overholdes, sættes i drift i slutning af 2019. Anlæggets tanke kommer til at være op til 28 m høje, hallerne bliver 15 m høje.

Det er vigtigt, at borgerne ytrer deres mening

Det var Aase Nyggaard, formand for teknik i og miljøudvælget, som bød velkommen til mødet i Vollerup: "Det er vigtigt, at I fortæller os, hvad I synes om de planer, som nu er udarbjedet. Der er stadig mulighed for at tilpasse projektet, og det er derfor, jeg vil opfordre alle at tilsende os jeres inputs til projektet, inden høringsfasen slutter".

Fremvisning af planerne

Anlægget skal behandle op til 600.000 tons biomasse fra området og skal prodcere op til 21 mio m3 biometan om året. Biomassen består hovedsageligt at husdyrgødning fra områdets landbrug og i mindre dele af energiafgrøder, industri - og husholdningsaffald.

For at kunne vurdere, hvorhvidt anlægget påvirker miljøet og området, har ingeniørfirmaet NIRAS udarbejdet en Miljørapport og VVM-redegørelse for anlægget. I den 250 sider omfattende rapport kan der  bl.a. læses om støj- og lugtgener, indflydelsen på natur og dyr på matriklen, emissioner fra anlægget samt anlæggets visuelle påvirkning af området. Derudover er der udarbejdet visualiseringer af projektet, så læseren kan danne sig et billede af, hvordan anlægget kommer til at se ud.

Anlægget skal indpasses i landskabet

I det nye udarbejdede lokalplansforslag til området er der taget højde for den visuelle påvirkning af landskabet. I planen ligger det bl.a. fast, at høje tanke udelukkende må opstilles ud fra et geometrisk mønster, der sikrer et ensartet, roligt udseende ud fra følgende principper. Derudover må disse kun opstilles i et fastlagt område (se firekant på billedet) på matriklen, så synligheden af anlægget mindskes mest mulig.

Udklip fra lokalplanen for biogasanlægget - klik på billedet for at se den i en større udgave.

Spørgsmål til transport, lugtgener og udsende

Blandt borgerne var de størtste bekymringer vedr. udsende af anlægget, mulige lugt genere og transporten. Især tilkørelsen til omfartsvejen kan blive et flaskehals når transporterne og andre biler skal køre af og på. Dette blev også belyst i miljørapporten og givet videre til vejdirektoriat. Derudover lovede Kommunen at følge op på dette og også at undersøge mulige påvirkninger af traffikken andre steder på baggrund af etableringen af anlægget.

21. marts 2018

Læs alt om Biogas i Sønderborg

Biogas i Sønderborg har sin egen hjemmeside. Læs mere her:

www.biogassonderborg.projectzero.dk/

Moderne biogasproduktion

Et moderne biogasanlæg består af en administrationsbygning, læssehaller til på- og aflæsning af biomasse samt procesbygning til varmevekslere mv. Derudover er der procestanke, for- og efterlagertanke, lagerfaciliteter til opbevaring af biomasser, svovlrensningsanlæg til rensning af biogassen, gaskedel inkl. skorsten til procesvarme, gasfakkel, biofilter til rensning af ventilationsluft samt gasopgraderingsanlæg. Bygningshøjder på ressourcestankene er ca. 28 m.

Den producerede gas bliver ikke opbevaret på anlægget, men direkte renset og sendt ud i naturgasnettet, hvorefter den kan bruges som almindelig naturgas til opvarmning, madlavning, industrielle processer – fra sommeren også til byens 42 nye gasbusser.

Læs lokalplanforslaget og mijørpporten

Miljørapport

Lokalplanforslag

Cookiepolitik