Hvad siger loven?

I nogle tilfælde kræver det en byggetilladelse eller dispensation efter enten planlovgivningen eller naturbeskyttelsesloven. I andre tilfælde er det tilstrækkeligt, at oplyse kommunen om anlægget efter opførelse.

Hvornår skal jeg søge om tilladelse?

Du skal søge om tilladelse til at opføre solcelleanlæg, hvis anlægget er i strid med forhold, som er reguleret af bygge- plan- og naturbeskyttelsesloven.

Det gælder, når anlægget bliver opført:

 • på terræn
 • på stativ på tag
 • på erhvervsejendomme
 • på etageejendomme
 • på bevaringsværdige bygninger
 • i bevaringsværdige områder
 • inden for fredede områder
 • inden for naturbeskyttelseslinjer (strand-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer)
 • i lokalplanlagt område

Du kan finde beskyttelseslinjer og lokalplaner på http://kort.arealinfo.dk/.

Hvad skal jeg sende til kommunen?

For at kunne behandle din ansøgning skal afdeling Byg modtage:

 • Ansøgningsskemaet 'Ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse', som findes HER
 • Tegning, skitse, foto eller andet der angiver anlæggets placering samt størrelse i m2
 • Tegning, skitse, foto eller andet der angiver anlæggets samlede højde fra terræn.
 • Oplysning om anlæggets effekt i kW

Hvornår skal jeg ikke søge om tilladelse?

Hvis du opfører anlægget plant på tagfladen, uden der sker en forøgelse af den samlede højde, og din ejendom ikke er omfattet af forhold nævnt i afsnittet "Hvornår skal jeg søge om tilladelse", kan anlægget opføres uden tilladelse eller anmeldelse fra
kommunen. Du skal bare oplyse kommunen om anlægget efter opførelse.

Mere information om solceller og solfangere på Sønderborg Kommunes hjemmeside TRYK HER

Du skal være opmærksom på…

Opføres anlægget på tag, skal du være opmærksom på, om tagkonstruktionen er dimensioneret til den ekstra belastning. Kommunen har intet ansvar herfor. Din ejendom kan være omfattet af private servitutter og deklarationer. Du har selv
ansvar for, at disse overholdes. Du kan undersøge servitutter og deklarationer på www.tinglysning.dk

Opføres anlægget i indflyvningszone kan Trafikstyrelsen forlange anlægget fjernet, hvis det er til gene for lufthavnstrafikken.
Sønderborg Kommune anbefaler, at anlægget udføres med anti-refleksbehandlet overflade.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af de nævnte forhold, er du velkommen til at kontakte Sønderborg Kommune for afklaring.

For yderligere informationer henvises til Sønderborg Kommunens hjemmeside TRYK HER

Juli 2013/LJ

12. november 2013

Kontakt afd. BYGHar du brug for hjælp?
Kontakt afdeling BYG i Sønderborg Kommune

Telefon: 8872 4082
E-mail: byg@sonderborg.dk

BBR, Bygnings- og boligregistret?

Som ejer af en ejendom, har du pligt til at give oplysninger til BBR, samt sikre at de eksisterende BBR-oplysninger er korrekte.
Når du ændrer på din ejendom, f.eks. når du opsætter solceller, skal du oplyse det til afdeling Byg i Sønderborg Kommune.

Cookiepolitik