Effektiv og grøn varmeproduktion giver stor CO2-reduktion i Sønderborg-området

CO2-udledningen fra den kvotebelagte produktion af varme og kraftvarme i Sønderborg-området blev fra 2011 til 2012 reduceret med næsten 40.000 tons, svarende til mere end 5 % af Sønderborg-områdets samlede udledning i 2007. Årsagen er en høj udnyttelse af affaldsvarmen, nye CO2-neutrale anlæg og en effektiv drift.

I 2012 faldt udledningen fra den kvotebelagte kraftvarme og fjernvarmeproduktion i Sønderborg-området med mere end 39.800 tons CO2 i forhold til udledningen i 2011. Det svarer til 5,5 % af Sønderborg-områdets samlede CO2-udledning i 2007.

Nye anlæg bidrager til stor reduktion

Etableringen af nye produktionsfaciliteter i Sønderborg og Gråsten har givet et afgørende bidrag til den store reduktion i CO2-udledningen i 2012. I Sønderborg har det nye flisværk produceret CO2-neutral varme siden efteråret, og de to 10 MW fliskedler har været med til at sikre en meget grøn fjernvarmeproduktion.

I Gråsten startede det nye solvarmeanlæg også produktionen i efteråret 2012, og det har bidraget til en reduktion af udledningen i forhold til året før på mere end 30 %.


Sønderborg Kraftvarmeværk

Effektiv udnyttelse af affaldsvarme og rest biomasse

Hos Sønderborg Kraftvarmeværk er den kvotebelagte udledning af CO2 faldet med 89 % fra 2011 til 2012. Det skyldes blandt andet at kraftvarmeværket i flere år har arbejdet på at effektivisere produktionen og sikre en så høj udnyttelse af affaldsvarmen som muligt. Arbejdet har sammen med Sønderborg Fjernvarmes etablering af nye CO2-neutrale produktionsfaciliteter været årsag til den kraftige reduktion i udledningen.

Et af tiltagene har været installationen af en såkaldt røggaskondenser, der trækker ekstra varme ud af røggassen, inden den sendes ud af skorstenen.

- Investeringen i en røggaskondenser er en 100 % grøn investering, da varmen ellers ville være gået tabt, det er ren effektivisering, udtaler Direktør i Sønderborg Kraftvarmeværk, Anders Grum Kjærgaard.

Faldende elpriser har også ført til at kraftvarmeproduktionen primært foregår på affald, på den måde sikres lavest mulige varmepriser for forbrugerne i Sønderborg.

- Fleksibiliteten i vores brændselsforbrug, altså at vi kan bruge mange typer brændsel i vores affaldsovn, betyder at vores produktion er mindre sårbar overfor prisstigninger på enkelte typer brændsel, tilføjer Anders Grum Kjærgaard.

Kraftvarmeværket har i 2012 tilsat mere end 5.000 tons rest-biomasse til affaldsforbrænding. Rest-biomassen kan eksempelvis være våde halmballer eller have- og parkaffald der normalt ikke udnyttes til energiproduktion.
Den samlede CO2-udledning fra Sønderborg-området forventes at være faldet yderligere i 2013, hvor de nye anlæg i Sønderborg og Gråsten er kommet i fuld drift.

13. november 2013

13. november 2013Gråsten Fjernvarmes nye domicil

For yderligere oplysninger


Christian Eriksen
christian.eriksen@projectzero.dk
+45 6550 8197Sønderborg Fjernvarmes flisanlæg

Røggaskondensering

Røggaskondenseren på Sønderborg Kraftvarmeværk yder alene omkring 5 MW.

Kondenseren virker ved at bruge returvandet fra fjernvarmesystemet til at køle den varme luft fra forbrændingen, før den blæses ud i skorstenen, og trækker dermed mere energi ud og øger den samlede effektivitet af anlægget.

Kraftvarme- og fjernvarmeproduktion

Store kraftvarme- og fjernvarmeanlæg på mere end 20 MW er omfattet af kvotesystemet, der begrænser udledningen af CO2 fra blandt andet energiproduktionen.

Affaldsforbrænding af kommunalt affald og CO2-neutrale brændsler som eksempelvis biomasse tæller ikke med i kvoteopgørelserne.

Cookiepolitik