De kystnære vindmøller kan være opført i 2015


De kystnære vindmøller kan være opført i 2015PRESSEMEDDELELSE:

Regeringen har sat ambitiøse mål for udbygningen af vindkraften, men skal målene nås skal arbejdet i gang. I både Aarhus, Sønderborg og København står lokale aktører allerede parat med konkrete projekter, der kan bringe Danmark et godt skridt på vejen.

I dag har repræsentanter fra Aarhus, København og Sønderborg foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og bygningsudvalg. På foretrædet vil de præsentere planerne for vindmølleparker ved kysterne, der allerede kan stå klar i 2015. Alle tre steder er lokale aktører nemlig langt fremme med planerne om at opføre vindmøller langs kysterne.

"De kystnære havvindmøller er et godt supplement til vindmøller til havs. Energien skal ikke transporteres nær så langt, hvilket bringer prisen på energien ned. Hvis vi får skabt de nødvendige rammer, vil vi altså kunne levere billig grøn energi", siger administrerende direktør i Københavns Energi, Lars Therkildsen, der er en af aktørerne bag projekterne.

Halvdelen fra vindmøller i 2020
Den nye regering har sat som mål, at halvdelen af det danske elforbrug i 2020 skal dækkes af vindmøller. Og i 2035 skal både el- og varmeforsyningen komme fra vedvarende energi. Det betyder, at der hurtigst muligt skal gang i udbygningen af vedvarende energi, og den nye klima- og energiminister har da også signaleret, at der hurtigst muligt skal vedtages et nyt energiforlig.

"Det haster med at komme i gang. Vores projekter i henholdsvis Sønderborg, Aarhus og København vil bringe regeringen et godt stykke vej mod målet. Vi kan som minimum have 500 MW klar i 2015, hvilket er en fjerdedel af det, der skal til for at nå målet om 50 procent af elforbruget skal dækkes af vindmøller i 2020. Men vi mener, at kystnær vind frem mod 2020 kan levere helt op til 1.000 MW", siger Lars Therkildsen.

Projekter med stærk lokal forankring
Det er langt fra tilfældigt, at det er Aarhus, Sønderborg og København, der er langt fremme i planlægningen af de kystnære havvindmølleparker. Byerne har alle ambitiøse planer om at blive CO2-neutrale. For København skal målet været nået i 2025, for Sønderborg i 2029, mens Aarhus har sat 2030 som mål.

For alle tre projekter gælder det, at de er baseret på overvejende lokalt ejerskab (se faktaboks). Det er også det lokale kendskab, der har gjort det muligt at udpege egnede lokaliteter, som for Aarhus' vedkommende allerede er ved at blive undersøgt i en VVM-redegørelse.

"I det udkast til energiforlig, der blev præsenteret før sommerferien, var der lagt op til en tids- og ressourcekrævende landsdækkende screening af Danmarks kyst for at finde egnede lokaliteter. Vores budskab er, at den screening ikke er nødvendig. Vi har allerede fundet gode placeringer, og VVM-redegørelsen vil sikre, at de nødvendige hensyn til eksempelvis følsom natur er taget", siger Lars Therkildsen.

Nuværende vilkår spænder ben
En anden hindring for, at udbygningen kan komme i gang er, at der i dag kun er to måder at bygge havvindmøller på: Enten via statslige udbud, der senest på Anholt har givet en høj pris. Eller via den såkaldte "åben dør"-model, hvor der i praksis ikke kan opføres møller, fordi økonomien ikke hænger sammen. Samlet betyder det, at der enten ikke opføres nok møller, eller at møllerne bliver unødvendigt dyre.

Derfor bør reglerne laves om i forbindelse med den kommende energiaftale.
Hvis projekterne skal gennemføres, kræver det, at der skabes en samlet ramme for udbygning af kystnære havvindmølleparker på 1.000 MW i perioden 2011-2017.

"Vi mener, at vores forslag har nogle samfundsmæssigt væsentlig økonomiske, beskæftigelsesmæssige samt klima- og energipolitiske fordele, som er værd at gå efter. Men det kræver en dialog om, hvordan vi etablerer nogle bedre rammevilkår for de kystnære havvindmøller", siger direktør Lars Therkildsen.

rammeordning for udbygning:

Sådan kan en rammeordning for udbygning med kystnære havvindmølleparker se ud:

 • En samlet ramme for udbygning af kystnære havvindmølleparker på 1.000 MW i perioden 2011-2017
 • Elafregningspris på 85 øre/kWt for 50.000 fuldlasttimer
 • Eltransmissionsudgifter betales af Energinet.dk efter de samme regler som "udbuds-havvindmølleparker"
 • Mindst 50 procent af den bestemmende indflydelse i projektet skal være lokalt forankret. Det kan både være lokale laug, privatpersoner, kommuner, lokale energiforsyningsselskaber og/eller private virksomheder - tilladelser bevilges under størst mulig hensyntagen til lokalsamfundet og med størst mulig lokal investering
 • Etableringen sker i henhold til "åben-dør-proceduren" uden udbud af udbygningsarealerne

For yderligere oplysninger:

Direktør Lars Therkildsen, Københavns Energi, kontaktes via pressekoordinator Astrid Skotte på mobil 27 95 21 32 eller mail assk@ke.dk.
Direktør Peter Rathje, ProjectZero, på mobil 4040-8636 eller peter.rathje@projectzero.dk.

Hvor kommer de til at ligge?

 • Nordre Flint i Øresund: Københavns Energi har sendt ansøgning til Energistyrelsen på park på 270 MW. Kan sættes i gang i 2013
 • Aflandshage i Øresund: Københavns Energi har sendt ansøgning til Energistyrelsen på park på 72 MW. Kan være klar til realisering primo 2013
 • Mejlflak i Århus Bugt: Havvind Århus Bugt A/S udarbejder for øjeblikket VVM-rapport for projekt på 120 MW. Kan sættes i gang medio 2012
 • Lillegrund i Lillebælt: Sønderborgs ProjectZero har sammen med SE, Bitten & Mads Clausens Fond og Linak indsendt ansøgning til Energistyrelsen for havmølllepark på 120 MW. Kan være klar til realisering i 2013.

Hvad er kystnære havvindmøller?

Kystnære havvindmøller er - som navnet siger - vindmøller, der bliver opført tæt på kysten. Dermed er der mange penge at spare i forhold til de dyre anlægsudgifter, der skal til for at opføre dem langt fra kysten. I dag er der ikke mulighed for at opføre dem rentabelt, fordi reglerne forhindrer det.

Hvem står bag initiativet?

 • København - Københavns Kommune og Københavns Energi
 • Sønderborg - Et lokalt havvindmølle-laug tog i 2010 initiativ til møllernes etablering. SE (SYD ENERGI), Bitten & Mads Clausens Fond og Linak bakker op om initiativet med finansiering af forundersøgelsen. Vindmøllernes ejerskab skal forankres bredt på lokale borgere, virksomheder og SE (SYD ENERGI)
 • Aarhus - Havvind Aarhus Bugt (Brabrand Elnet, NRGI, Galten Elværk, Viby Elværk, Vindmøllelaug Aarhus Bugt og Østjysk Energi)

Cookiepolitik