Sønderborg satser på geotermi og biogasanlæg

Sønderborg satser på geotermi og biogasanlæg

Varmt vand hentet op fra undergrunden og to store biogasanlæg er trumfkortene, når varmeforsyningen i Sønderborg i løbet af få år bliver næsten CO2-neutral. Hermed er Sønderborgs ProjectZero vision godt på vej til at blive en realitet. Det sker i tæt samarbejde med lokale aktører og bakkes op af regeringens oplæg til Energistrategi 2050. Af Aase Nyegaard - Borgmester i Sønderborg Kommune


Så kom regeringens længe ventede energistrategi 2050. Den indeholder rigtig mange positive elementer, som vi i kommunerne kan bruge i vores arbejde med at nedbringe CO2-udledningen. Jeg glæder mig især over, at regeringen har taget vores forslag om kystnære havvindmøller til sig. Det er et stort skridt på vejen frem mod en grøn omstilling af den danske energiproduktion. Nu skal regeringen samle flertal for planen, og det kan måske endda føre til et par tiltrængte forbedringer. Jeg kommer med et enkelt forslag længere nede i indlægget.

Plan for grøn varmeforsyning
Nu skal det handle om varmeplanlægning. Sønderborgs ProjectZero har kortlagt kilderne til Sønderborgs CO2-udledning og konstateret, at 32 procent af CO2-udledningen kommer fra produktion af varme og varmt vand. I Sønderborg Kommunes varmeplan fra 2009 har vi kortlagt varmebehovet fordelt på opvarmningstyper. 34 procent af nettovarmebehovet dækkes af fjernvarme, 28 procent af naturgas og 24 procent af oliefyr.

Og her kommer så vores plan. Fjernvarmeandelen af varmebehovet skal om ti år være løftet fra 34 til 60 procent og fjernvarmen skal være grøn. Det vil fortrænge en stor del af den CO2-belastende naturgas og oliefyrene. Oliefyrene skal konverteres til vedvarende eller CO2-fattige energiformer som varmepumper, biomasse (halm og træ) og solvarme.

Geotermisk varme fra 2012
I dag udgøres energikilderne i fjernvarmen langt overvejende af affald og naturgas (fra kraftvarmeværker). En mindre del kommer fra områdets to, snart tre, solvarmeanlæg. Frem mod 2029, som er det år hvor Sønderborg skal være CO2-neutral, skal naturgassen fortrænges af geotermi, flis og solvarme. I Sønderborg holder geotermisk varme sit indtog allerede i 2012. Sønderborg Fjernvarme har fundet varmt vand i undergrunden og er i gang med opførelsen af et geotermisk anlæg. Den geotermiske varme udnyttes via varmepumper, der drives af varme fra to nye fliskedler. Det betyder, at fjernvarmeproduktionen fra Sønderborg Fjernvarme allerede fra 2012 vil være næsten CO2-neutral. I runde tal vil 50 procent af energiforsyningen komme fra affald, 40 procent fra geotermi og flis og 10 procent fra naturgas. Det kalder jeg rettidig omhu og viser, at vi i Sønderborg sætter handling bag visionen om CO2-neutralitet.

To store biogasanlæg
I vores bestræbelser på at omlægge varmeforsyningen til vedvarende energikilder spiller biogas en betydelig rolle. Husdyrgødning fra landbruget skal udnyttes i to store centrale biogasanlæg. Planen er, at udnytte 50 procent af den husdyrgødning, der produceres fra områdets 40.000 dyreenheder. Det svarer i øvrigt til den nationale målsætning i regeringens strategi for Grøn Vækst fra 2009. Husdyrgødningen, primært gylle, skal suppleres med bioaffald og anden biomasse. Den producerede biogas på ca. 15 mio. m3 metan skal udnyttes i områdets øvrige fjernvarmeanlæg eller opgraderes og distribueres via naturgasnettet.

Positive elementer i energistrategi 2050
Hidtil har det ikke været muligt at realisere biogasplanerne, blandt andet på grund af en for lav afregningspris for biogassen. Men der er positive elementer i regeringens nye forslag til energistrategi 2050, der lægger op til en forbedring af rammevilkårene for etablering af biogasanlæg. Ifølge Energistrategi 2050 skal der indføres et produktionstilskud til biogasproduktionen, og støtte til biogas til naturgasnettet, der ligestiller anvendelsen med kraftvarmeproduktionen. Desuden skal det statslige anlægstilskud hæves fra 20 til 30 procent. Det er alt sammen gode elementer, som vi nu skal til at kigge nærmere på.

Mere elegant ansøgningsprocedure
Der er ikke lagt op til ændringer af proceduren for ansøgning om anlægstilskud. Det er et problem. Lad mig illustrere det. Der kan ikke søges om støtte, før der er styr på den øvrige finansiering. Desuden skal operatørselskabet skal være stiftet, og der skal være indgået leverandøraftaler. Vi har behov for sikkerhed for, at vi kan få opnå anlægstilskuddet, inden vi går i gang med den detaljerede planlægning og arbejdet med at få biogasselskabet etableret. Ellers risikerer vi, at det er skønne spildte kræfter. Det må kunne gøres lidt mere elegant, og en forenkling bør være et emne i de kommende energiforhandlinger.

Sønderborg Kommune søger om at blive en af fem kommuner, der på en række områder får frikommunestatus. I ansøgningen argumenterer vi blandt andet for en bedre udnyttelse af områdets energipotentialer samt mulighederne for at vore offentlig-private samarbejdsprojekter får endnu bedre rammevilkår. Vi er optimistiske fordi vores resultater dokumenterer, at de bedste løsninger skabes lokalt i samarbejde med de relevante aktører.Cookiepolitik