Det smarte elnet: På tærsklen til en ny og forunderlig verden


Det smarte elnet: På tærsklen til en ny og forunderlig verden


Af Per Munk Jensen, innovations- og udviklingsdirektør i SE & Michael Guldbæk Arentsen, chefkonsulent i Dansk Energi


Hvem husker mere dagen, hvor de første el-lygter blev tændt i Syd- og Sønderjyllands gader? En helt ny verden med elektrisk lys åbnede sig dengang hus for hus og by for by. Strømmen og udrulningen af elnettet revolutionerede måden, vi arbejdede og boede på. Nu står vi på tærsklen til en ny og lige så forunderlig verden.

Den intelligente elforsyning - det såkaldte Smart Grid - er hastigt på vej til de danske forbrugere. Et Smart Grid bringer den traditionelle elforsyning ind i informationstidsalderen, hvor vi meget bedre kan styre, auto-matisere og optimere energiforbruget i vores el-apparater. Teknologien vil ikke bare revolutionere måden, vi bruger strøm på. Den vil også revolutionere vores samlede energiforbrug.

De danske energiselskaber er frontløbere på dette område.

Den virkelighed, vi kigger ind i, byder generelt på meget mere strøm og strømmen vil langt overvejende komme fra vedvarende energi som vindmøller og biomasse i fremtiden.

Det giver os helt nye muligheder for gøre noget radikalt ved vores energiforbrug. Vi skal udskifte benzin-bilerne med elbiler. Vi skal udskifte oliefyrene med intelligente, eldrevne varmepumper. Vi skal forbruge vo-res samlede energiforbrug meget mere intelligent og bruge langt mindre end i dag. Vi kan tage et tigerspring i klimapolitikken. Og vi skal gøre os langt mindre afhængige af olie-, gas og kulimport.

Med en smart elforsyning kan vi alle sammen få det maksimale ud af vores vedvarende energi og samtidigt opnå gevinster i form af energieffektivisering og kontante besparelser på energiregningen.

Mange af elementerne i fremtidens Smart Grid spirer allerede nu i de enkelte hjem og hos energiselskaberne. Et af de vigtige elementer i det intelligente elnet er nye moderne elmålere, de timeaflæste elmålere, som SE i dag har installeret 256.000 husstande i Syd- og Sønderjylland. Fra at opgøre elforbruget fx en gang om året, har alle SEs kunder mulighed for at følge deres forbrug time for time - på sigt måske endda her-og-nu. Elbiler, varmepumper og en stribe el-apparater vil i fremtiden kunne indstilles, så de reagerer på ændringer i elpriser - naturligvis tilpasset den enkelte forbrugers krav og behov. Fx nytter det jo ikke, at varmepumpen er slukket for længe, når frosten bider eller elbilen ikke kan køre, når der er brug for det. Foreløbige erfaringer hos SE viser, at de moderne elmålere gør det muligt for forbrugeren at sænke elregningen.

Hos SE udgør den smarte elforsyning således allerede kernen i fremtidens investeringer i elnettet.

Udover udrulningen af de fjernaflæste målere, investerer SE i både store og små projekter der skal skabe overgangen til fremtidens Smart Grid og sikre, at SE får en central national position på dette område. Inve-steringerne kombinerer udviklingen af produkter og viden. Senest er det blevet offentliggjort at SE donerer 9,5 mio. kr. til et nyt Syddansk Energicenter ved SDU, hvor fremtidens energiingeniører skal uddannes og hvor forskning i nye energiteknologier skal udføres. Nye energiteknologier er vi i SE også selv med til at udvikle. Bl.a. er SE hovedaktionær i elbilsfirmaet ChoosEV, som i øjeblikket gennemfører Europas største elbilsprojekt "Test en elbil". I SE har vi sammen med bl.a. Danfoss og Energinet.dk udviklet verdens første intelligente varmepumpe, der alt afhængig af om vindmøllerne producerer meget eller lidt, kan veksle mellem at gemme el som varme og bidrage til hjemmet som et lille kraftværk. Og så er udrulningen af fiberbredbånd i hele Syd- og Sønderjylland en helt central brik for at skabe en sikker kommunikation mellem alle de decen-trale elproduktionsenheder, som f.eks. vindmøller, solceller, kraft/varmeværker og for den sags skyld elbiler, og forbrugsledet, som i fremtiden i højere grad vil skulle tilpasse sig den mængde energi der er til rådighed.

En anden udfordring og en stor del af omkostningen for SE er at etablere de nødvendige it- og datakommu-nikationssystemer, der skal til for at håndtere uendelige mængder data. Hvis det lykkes at skabe et gunstigt investeringsklima, så er gevinsten bl.a. en mere effektiv drift af elnettet og et velfungerende elmarked med mulighed for at vi i stor stil kan erstatte olie, gas og kul med vedvarende energi. Men hvis vi skal få fuldt udbytte af mulighederne i den intelligente elforsyning, så kræver det bred politisk accept af, at der skal investeres i ny teknologi i elforsyningen.

Udfordringen med den smarte elforsyning bliver dog ikke alene at udvikle den teknologiske platform, men i høj grad også den mentale forståelse hos den enkelte forbruger, der kan gøre informationerne nyttige for såvel kunder som energiselskaber.

Netop derfor er SE utrolig glade for at være en del af ProjectZero, som udover at have fokus på at gøre Sønderborg Kommune CO2-fri inden 2029, er med til at skabe en folkelig bevidsthed om de forandringer vi står overfor.

Når vi har et stort ønske om et samfund uafhængigt af fossile brændsler og som baserer sig på store mængder vindkraft til transport og opvarmning, vil det smarte elnet være den mest effektive og billigste udviklingsvej for Danmark. Derfor skal markedet udvikle løsninger, så man som kunde ikke skal bekymre sig om styring og overvågning af elforbruget og så skal kunderne altid have mulighed for at tilpasse elektro-nikken til det liv, de lever. Vejen til succes er derfor politisk accept af behovet for nye investeringer. Forbru-gerne skal opleve forandringerne som noget, der er enkelt og lige til.

Cookiepolitik