Udgangspunktet 2007

Udgangspunktet for ProjectZeros Masterplan kaldes baselineåret og er mere præcist i 2007.

Den status der er på CO2-emissionen i 2007 vil fungere som reference for den udvikling der vil komme indtil 2029, hvor Vejen mod nullet skal være fuldført og Sønderborg-området vil være CO2-neutralt.


Det er derfor vigtigt, at alle emissioner kendes. Dette gælder både for den private og den kommunale sektor, samt for den enkelte borger.


Grafen herunder viser skiftet i anvendte energityper fra 2007 til 2015 til 2029.


Bruttoenergiforbruget hvor endeligt forbrug af el og fjernvarme er omregnet til brændselsforbrug, er i visionen 2029 reduceret til 1.756 GWh - dvs. med 38 % i forhold til 2007.


Mikset af energiressourcer er i 2029 skiftet fra en stor andel af fossile brændsler til udelukkende at bestå af lokal vedvarende energi samt import af CO2-neutral el over kommunegrænsen. Det er antaget, at el-importen dækkes af egne off-shore vindmøller.


17. december 2014


Bruttoenergiforbruget i Sønderborg udgjorde i 2007 omkring 2.822 GWh.

Fossile energiressourcer udgjorde 82 % af bruttoenergiforsyningen, mens el-import udgjorde 8 %. Det endelige energiforbrug fordelte sig med 40 % til rumvarme og varmt brugsvand, 26 % til vejtransport, 27 % til fremstillingsprocesser og de resterende 7 % til lys og apparater.Det energirelaterede CO2-udslip var 674.022 tons, svarende til 8,8 tons CO2 per indbygger i Sønderborg Kommune.

Cookiepolitik