Landbruget engagerer sig i klimakampen

Klimadebatten er i fuld gang og spiller en stor rolle, ikke kun i Sønderborg, men også i resten af Danmark. Fødevaresektoren og landbruget har begge meldt ud, at målet er at levere klimaneutrale fødevarer senest i 2050, men hvad skal der til for at producere klimavenlige fødevarer?

Af Nicolas Bernhardi

Hvor ligger landbrugets drivhusgasudledninger?

Det er ikke et nemt spørgsmål at svare på, og det afhænger af mange forskellige faktorer, bl.a. landbrugets størrelse, men også hvilken slags landbrug det drejer sig om (planteavl, mælkeproduktion, griseproduktion, rugeri, osv.)

Generelt kan det siges, at CO2 har den mindste andel af landbrugets udledninger. Lattergas- og metanudledninger fra landbruget (knyttet til dyrkning af dyre og brug af husdyrgødning og handelsgødning) har en langt større effekt på klimaet. Det er derfor især på disse områder, at man kan begrænse drivhusgasudledninger fra landbruget og gøre noget godt for klimaet, her kan du læse mere om emnet:  (https://lbst.dk/tvaergaaende/klima/landbrugets-drivhusgasudledninger/#c50790).

Omvendt kan braklægning, som er udtagning af dyrkningsjord i vækstsæsoner, af kulstofrig lavbundsjord hjælpe med at opsamle CO2 fra atmosfæren. Produktion af bioenergi, kan ligeledes hjælpe med at trække CO2 ud af atmosfæren, dog frisættes CO2en igen, så snart man bruger brændslet. Alligevel vil der her være tale om et CO2-kredsløb, hvilket i de fleste tilfælde er bedre end at bruge fossile brændsler. 

 

Sådan kan der spares - fem anbefalinger fra landbrugsprofessoren

Jørgen E. Olesen er professor fra Aarhus Universitetet og har været en del af det internationale klimapanel IPCC. Han anbefaler en ændret fordring af kvæg, forsuring af gylle, biogas og nitrifikations-hæmmere til handels- og husdyrgødning, samt bræklægning af kulstofholdige jorder.

”Med disse virkemidler kan udledningerne fra landbruget i Danmark reduceres markant og vi kan vise vejen frem til en mere bæredygtig fødevareproduktion”, siger professoren og fortsætter ”Vi må dog ikke forvente at fjerne udledningerne helt på denne måde. At landbruget udleder klimagasser, hænger direkte sammen med dyrkningen af jord og kvæg. En yderligere reduktion kan altså kun opnås igennem en omstilling af danskernes madvaner til en mere plantebaseret kost. Derudover skal nye teknologier hjælpe os med yderligere at nedbringe udledningerne. Her kan CO2-lagering og nye syntetiske biobrændsler spille en store rolle i fremtiden”

Landbruget i Sønderborg-området er klar

”Dansk landbrug er i forvejen blandt de mest klimaeffektive i verden, og vi vil fortsætte med at udbygge den position. Det er vi villige til, og det agter vi at gøre – og vores afsætningsselskaber for fødevarer bakker op. Derfor er LandboSyd trådt ind i samarbejdet for, at vi sammen kan finde de klimarigtige løsninger, så vi kan bidrage til at levere lokal, bæredygtig fødevare- og energiproduktion.”, siger Anders Andersen, adm. direktør for LandboSyd til ZEROnyt og fortsætter:

”Rådgivningsmæssigt mærker vi større interesse fra landmænd på vores bæredygtighedsanalyser, de såkaldte RISE-analyser, der bl.a. analyser CO2 udslippet fra landbruget. Desuden mærker vi især den unge generation af landmænd italesætte, at vi er ”en del af løsningen”.

Vi mærker, at landmænd er interesseret i at mindske deres klimabelastning fx. ved at opstille solceller, præcisionsdyrkning med GPS-styring på markerne, finde energibesparelser eller afgasse deres gylle i et biogasanlæg. I mange tilfælde er klima- og bæredygtighedsløsninger også sund fornuft rent økonomisk for den enkelte landbrugsvirksomhed.”

ZEROlandbrug som integreret koncept i Roadmap2025

ProjectZero bakker op om landmændenenes indsatser på klimaområdet og har givet emnet sit eget fokus i RM2025. Igennem et nyt koncept skal interesserede landmænd rådgives i at træffe klimarigtige beslutninger og hjælpe med at finde nye løsninger og koncepter for et mere klimavenligt og bæredygtigt landbrug. Konceptet udarbejdes i samarbejde med LandboSyd.

5. juni 2019

CO2 og andre klimagasser

CO2 bidrager til de menneskeskabte klimaforandringer. CO2 udledes ved afbrændning af kulstofholdige brændsler og bidrager til den globale opvarmning.

Udover CO2 findes der andre gasarter, der også bidrager til denne effekt. Til disse hører metan (CH4) og lattergas (N2O), hvilke begge to dannes igennem biologiske processer i landbruget og udledes til atmosfæren. Opvarmningseffekten på disse to gasarter er langt større end ved CO2 (25 gange så stor ved metan og 298 gange så stor ved lattergas).

For at kunne sammenligne forskellige klimagasudledninger omregner man de forskellige klimagasser til såkaldte CO2-ækvivalenter

Sønderborg fortsætter rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 med 50 konkrete handlinger, som skal gennemføres inden 2025, som beskrevet i Roadmap2025.

Landbruget skal fokusere på den grønne profil og rentabilitet ved at gennemføre energieffektiviseringer- og renovering for at fremtidssikre den lokale, grønne omstilling.

ProjectZero-visionen gør Sønderborg til frontløber på klimaområdet og er med til at styrke områdets omdømme, regionalt, nationalt og internationalt. Siden 2007 er Sønderborg-områdets CO2 udledning reduceret med 35 % og energiforbruget med 14 %.

Cookiepolitik