Byrådet har godkendt planerne om biogasanlæg i Kværs

Byrådet i Sønderborg Kommune vedtog onsdag den 26. juni en ny lokalplan for et biogasanlæg ved Kværs.

Pressemeddelelse Sønderborg kommune 

Landbruget får nu endnu bedre muligheder for at blive en del af den grønne omstilling. Onsdag godkendte et flertal i Byrådet en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, der giver mulighed for et biogasanlæg ved Kværs. Dermed er der banet vej for, at virksomheden NGF Nature Energy kan gå videre med planerne om at bygge i biogasanlæg.

- Jeg er rigtigt glad for, at der nu er skabt en planmæssig ramme for biogasanlægget. Det her er et vigtigt skridt, der giver landbruget endnu større mulighed for at være med i den nødvendige grønne omstilling. Det er en vigtig dagsorden, som vi skal holde fast i - også selvom den ikke altid er bekvem, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard.

Ved etableringen af anlægget forventes en årlig produktion af bionaturgasgas på ca. 24 mio. kubikmeter biogas svarende til forbruget til opvarmning af ca. 17.000 husstande. Bionaturgassen kan også anvendes til grøn omstilling, af for eksempel busser.

Biogassen fra anlægget kan opgraderes, så det kan anvendes i naturgasnettet. Sammenlagt vil gassen fra biogasanlægget i Kværs og det anlæg, der i øjeblikket opføres i Glansager, dække 90 % af behovet for naturgas i Sønderborg Kommune. Hvis der fortsat bliver lavet energibesparelser, der hvor man bruger naturgas, så er det ikke urealistisk, at biometan kan komme til at dække al gasforbrug i kommunen.

Projektet vil omfatte et fællesbiogasanlæg, som skal modtage organisk biomasse. Hovedparten af biomassen udgøres af husdyrgødning, som afgasses. Dermed skulle gyllen gerne lugte mindre når den spredes på markerne, og næringsstofferne i gyllen er lettere at optage for planterne.

Ud over gyllen indgår plantebaserede biomasser (afgrøder) samt andre biomassetyper, som fx kildesorteret organisk dagrenovation, organiske restprodukter fra fødevareindustrien, madaffald fra erhverv med mere i produktionen.

Placeringen ved Kværs er udvalgt, da området har en beliggenhed tæt ved større vejnet og motorvejstilkørsel. Det betyder, at den tunge trafik til og fra biogasanlægget kan planlægges uden om mindre byområder. Samtidig er der adgang til gylle i tilpas store mængder i nærområdet.

Under planarbejdet er flere ting blevet rettet for at mindske generne for naboerne i området, fortæller medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Tage Petersen:

- Der er rigtigt mange, der har en mening om det her projekt. Jeg vil slå fast, at vi har lyttet til det hele og forsøgt at imødekomme kritikken ved blandt andet at ændre i trafikplanerne og stille konkrete krav til driften af anlægget. Med de rammer, der er opstillet i lokalplanen forventer jeg, at hverdagen vil fungere med mindst mulig gene omkring anlægget.

Der vil alt efter hvilket område man befinder sig i opleves en øget mængde af tunge køretøjer i området. Derfor er der i lokalplanen gjort flere tiltag for at trafikken kan forløbe bedst muligt. Blandt andet skal lokalplanområdet vejbetjenes fra Felstedvej, så transporterne ikke skal gennem bymæssig bebyggelse. Derudover skal der anlægges svingbaner på Felstedvej ind mod anlægget.

Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Fælleslisten og Venstre stemte for lokalplanen. Imod stemte Dansk Folkeparti.

3. juli 2019

Biogasanlægget i Kværs

  • Biogasanlægget ved Kværs forventes at omdanne op til 800.000 tons biomasse og producere 24 mio. m3 grøn biogas til gasnettet.
  • Anlægget kan hvert år producere grøn gødning til at gøde et areal på størrelse med ca. 18.000 fodboldbaner.
  • Anlægget vil være en investering på ca. 250 mio. kr.

Fakta om Sønderborgs biogasanlæg

Læs mere ved at trykke her.

Hjemmesiden er faktabaseret og skal hjælpe naboer, borgere og andre interesserede med at følge planlægningsprocessen af anlæggene i Sønderborg.

Biogas skaber grønne jobs

Beregninger fra Damvad Analytics viser, at anlægget i Kværs i byggeperioden vil skabe mere end 220 job og 70 faste arbejdspladser, heraf 15 på selve biogasanlægget

Kulfilter på Ribe Biogas

Ventilationsluften på et moderne biogasanlæg filtreres, så naboer ikke bliver generet af lugt. Billedet viser et moderne kulfilter, som fjerner lugten fra afkastluften. Anlægget i Ribe har to af disse filtre.

Cookiepolitik