Biogas i Sønderborgs energisystem

Grøn biogas er en nødvendig del af fremtidens energisystem. Lokalt er der behov for at sikre borgerne mod frygt for lugt og transportgener. Undren over at Folketinget nu ændrer tilskudsordningen. 

Af ProjectZero

Fremtidens fossilfrie energisystem bygger på grøn strøm, grøn (fjern)varme og grøn gas. Den grønne gas er en forudsætning for at stabilisere energisystemet og sikre energi, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Men den grønne gas er også nødvendig for at kunne omstille transportsystemet, idet el på hverken kort eller mellemlang sigt forventes at kunne ”trække” busser, lastbiler etc. over de lange strækninger.

NGF biogasanlæg på Nordfyn.

Biogas indgår i Roadmap2025

I Sønderborg indgår grøn gas allerede i den kollektive transportløsning, idet områdets 42 nye busser forventes forsynet med lokal biogas fra områdets egne produktionsanlæg. Jf. Roadmap2025 etableres der over de kommende år biogasanlæg i Glansager og i Kværs. Nature Energy-anlægget i Glansager har første spadestik i uge 9 og anlægget i Kværs befinder sig pt. i VVM-undersøgelsesfasen med henblik på byrådets efterfølgende behandling af Nature Energy´s ansøgning om etablering af biogasanlægget. Samlet forventes de to anlæg at producere op til 71 mio m3 biogas, som skal anvendes til at energiforsyne busserne, industrien og stabilisere energisystemet. 

Lugter biogasanlæg?

I forbindelse med det nyligt afholdte VVM-borgermøde i Kværs sammenfattede medlem af byrådets Teknik- og Miljøudvalg, Tage Petersen, naboernes bekymringer til lugt samt transport og tilkørselsforhold. Tage Petersen konkluderede, at der var behov for at kigge nærmere på disse områder og skabe tryghed for naboerne.

Flere borgere har været forbi anlæggene ved Korskroen/Esbjerg og Holsted og konstateret, at anlæggene lugter. Andre borgere har besøgt Nature Energy anlæg i Bogense og konstateret, at anlæggene ikke lugter.

Sektionsleder ved Institut for EnergiTeknologi i Esbjerg Jens Bo Holm-Nielsen, Aalborg Universitet har gennem 30 år arbejdet med biogasanlæg som en del af sin forskning. Jens Bo Holm-Nielsen siger:

”Et moderne biogasanlæg behøver ikke at lugte og dermed genere naboerne, der skal virkelig tænkes på optimale placeringer i landdristrikterne f.eks. tæt på store kvæg- og svineproduktioner, men med fornuftig afstand til alm. naboer. Valget af biomasse er afgørende for processen; kvæggylle og meget halmbasserede biomassser, såsom dybstrøelse, giver processerne en god bufferkapacitet. Det er meget vigtigt, at der ses nøje på kulstof-kvælstofforholdet, så mikroorganismerne trives. Sammensætningen af biomasser primært fra animalske landbrug og rest- og biprodukter fra primært landbruget og organiske industrier såsom slagterier, mejerier m.fl. typer organiske restprodukter skal afstemmes og afbalanceres godt og grundigt."

Nature Energys direktør Ole Hvelplund udtaler til ZEROnyt: ”Nature Energys anlæg skal ikke lugte, og det gør de heller ikke. Vi har erfaringer fra nu otte anlæg og har de sidste to år kun haft klager ved et anlæg nær Brande. Da kommunen undersøgte sagen, fandt den ingen lugt fra anlægget”.

Regeringen lægger en dæmper på biogasudviklingen

Regeringen har ultimo uge 6 sammen med forligspartierne besluttet at indføre restriktioner for etablering af nye biogasanlæg. Anledningen er antallet af nye biogasanlæg overstiger den afsatte budgetramme i finansloven, og dermed belaster statens udgifter ud over det aftalte. Det betyder lige nu, at der ikke ydes støtte til anlæg, som ikke er i drift inden den 1. januar 2020.

Det kommer dog ikke til at betyde noget for Nature Energys arbejde med at opføre et biogasanlæg ved Kværs. ”Vi fortsætter projektet i Kværs”, siger direktør Ole Hvelplund, Nature Energy og fortsætter: ”Der er nogle dispensationsmuligheder, som vi drøfter med myndighederne, primært Energistyrelsen. Ellers ved vi, at der fra 2021 åbnes for en ny pulje. Vi vil være parate til at vente med at sætte et anlæg i drift fra 2021”.

BioenergiSyd, som har 150 landmænd som medlemmer, glæder sig over denne udmelding og håber samtidig, at udmeldingen beroliger de 60 landmænd, som har tilmeldt sig som leverandører til den kommende leverandørforening for anlæggene i Glansager og Kværs. Der er pt. tegnet leverandøraftaler for 450.000 tons husdyrgødning til anlægget i Kværs. Målet er 500.000 tons.

Fra underskrivelsen vedr. indgået aftale med BioenergiSyd i Sønderborg i september 2017 ses fra venstre direktør Ole Hvelplund, formand Peter Gæmelke, borgmester Erik Lauritzen, formand for BioenergiSyd, Andreas Bonde og næstformand Martin Lambert Pedersen.

Professor er forundret over regeringens udspil

Professor Henrik Madsen, Danmarks Tekniske Universitet og projektleder på CITIES-projektet, er forundret over dette midlertidige anlægsstop: ”Vi har med energiaftalerne siden 2012 igangsat en omstilling til fremtidens fossilfrie samfund, og dette indeholder både grøn strøm, fjernvarme og masser af grøn gas. Derfor vil det skabe store huller i energiforsyningen, såfremt regeringen nu af omkostningsmæssige grunde lægger en dæmper på biogas-udviklingen – og det er stærkt bekymrende”, siger Henrik Madsen til ZEROnyt.

”Den grønne omstilling i Danmark har brug for biogas. Biogas og bioenergi er en spidskompetence i Danmark, og vi har brug for gassen i den grønne transport for at producere flydende biobrændsler, men også for at stabilisere elnettet, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Gassystemet er perfekt til virtuel lagring af strøm. Små kraftvarmeværker med gasmotorer, der kan starte meget hurtigt, kommer til at spille en vigtig rolle i fremtiden. På denne måde binder vi el-, varme- og gassystemet sammen og bruger vores ressourcer optimalt i fremtiden”, siger professoren og fortsætter:

”Samfundet har lagt en investering på 55 mia. kroner i naturgasnettet. Gasnettet giver os mulighed for fleksibilitet og for at lagre en stor mængde energi meget billigere, end hvis vi kigger på andre teknologier, fx batteriløsninger”.

20. februar 2019

Biogas skaber grønne jobs

Beregninger fra Damvad Analytics viser, at anlægget i Kværs i byggeperioden vil skabe mere end 220 job og 70 faste arbejdspladser, heraf 15 på selve biogasanlægget

Biogasanlægget i Kværs

  • Biogasanlægget ved Kværs forventes at omdanne op til 800.000 tons biomasse og producere 27 mio. m3 grøn biogas til gasnettet.
  • Anlægget kan hvert år producere grøn gødning til at gøde et areal på størrelse med ca. 18.000 fodboldbaner.
  • Anlægget vil være en investering på ca. 250 mio. kr.

Kulfilter på Ribe Biogas

Ventilationsluften på et moderne biogasanlæg filtreres, så naboer ikke bliver generet af lugt. Billedet viser et moderne kulfilter, som fjerner lugten fra afkastluften. Anlægget i Ribe har to af disse filtre.

Fakta om Sønderborgs biogasanlæg

Læs mere ved at trykke her.

Hjemmesiden er faktabaseret og skal hjælpe naboer, borgere og andre interesserede med at følge planlægningsprocessen af anlæggene i Sønderborg.

Kalundborg lugter af rådne æg – og andre kommuner frygter tilsvarende lugtgener fra biogas-anlæg

Flere kommuners sagsbehandling af nye biogasanlæg har de seneste måneder bidraget til at så tvivl om lugtgener fra biogasanlæg. Senest har bl.a. politikere fra Esbjerg og Kolding valgt at vende tommelfingeren nedad for nye biogasanlæg pga. frygt af nabo for lugt-gener.

Frygten stammer fra Kalundborg, hvor Ørsted/Bigadans nye biogasanlæg udleder store mængder svovlbrinte (lugt af rådne æg), som følge af anvendelse af, at processen bygger på et restprodukt fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk og Novozymes – jf. leverandørens hjemmeside: https://bigadan.dk/c/cases/kalundborg

Cookiepolitik