Sønderborg-områdets energiforbrug og CO2-udledning falder fortsat

Den netop offentliggjorte CO2-monitoreringsrapport for Sønderborg-området viser, at energiforbruget i 2017 er reduceret med 1% og årets CO2-udledning med 6%.

Af ProjectZero

Opgørelsen af udviklingen siden 2007 er påvirket negativt af justerede opgørelsesmetoder på bl.a. transport og el-området, men trods dette ligger den akkumulerede CO2-reduktion uændret på 35%, mens energiforbruget siden 2007 er reduceret med 13,6%.

”Jeg glæder mig over, at energiforbruget fortsat falder, og vi stort set følger de målsatte CO2-reduktioner. Med de mange igangværende projekter, sætter vi nu turbo på indfasning af vedvarende energi i både el-, gas- og fjernvarmesystemet”, udtaler Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, som også er næstformand i ProjectZero-fonden.

Der er således netop taget første spadestik til den store Better Energy solcellepark i Glansager. Nature Energy biogasanlægget i Glansager og Sønderborg Forsynings fjernvarmeprojekt i Nordborg er begge ved at være klar til implementering og VVM-undersøgelserne vedr. den kystnære vindmøllepark, Lillebælt Syd, følger tidsplanen.

Justering af opgørelsesmetoderne

ProjectZero monitoreringsrapporten har til formål at opgøre det forløbne års energiforbrug, omregne dette til CO2 og analysere afvigelser. Med henblik på at skabe en mere retvisende måling af transportområdet, reducere afhængigheden af nedskalerede forbrugsdata på transportområdet samt sikre overensstemmelse med nationale opgørelsesprincipper, har ProjectZero i årets opgørelse justeret opgørelsesmetoderne.

”Formålet med justeringerne har været at forbedre metoderne, så energiforbruget og CO2-reduktionerne beregnes mere præcist og i overensstemmelse med gældende principper. Justeringerne omfatter blandt andet olieforbrug i industri og transport samt en ændring af den anvendte CO2-faktor for importeret el. Dermed udelukkes samtidig den tidligere dobbelttælling af strøm, som er produceret med sol og vind”, forklarer Peter Rathje, direktør for ProjectZero-sekretariatet.

ProjectZero monitoreringsrapporten valideres af Viegand & Maagøe, rådgivende ingeniører og eksperter i CO2-monitorering.

Roadmap2025 skal vise vejen til 75% CO2-reduktion i 2025

Fortsat energieffektivisering og grøn transport baseret på områdets borgere og virksomheder samt mere vedvarende energi udgør kernen i ProjectZeros Roadmap2025, som er under udvikling. Mere end 100 lokale aktører og eksperter organiseret i otte indsatsspor har siden maj arbejdet med at konkretisere de ca. 40 projekter, som skal sikre fremdrift og realisering af delmålet på 75% reduktion af CO2-udledningen i 2025.

Roadmap2025-rapport med handleplan forventes præsenteret for Sønderborg Byråd ultimo 2018 med henblik på efterfølgende integration i Kommuneplanen.

Yderligere oplysninger
Peter Rathje, telefon 4040-8636, peter.rathje@projectzero.dk

12. september 2018

CO2-monitorering

ProjectZero monitorerer årligt Sønderborg-områdets CO2-udledning. Grundlag og principper blev fastlagt i forbindelse med masterplanprocessen i 2009 og er fastholdt siden da.

Monitoreringen sker på grundlag af forbrugt energi i 2017 i Sønderborg-området. Forbruget opgøres generelt på baggrund af faktisk energiforbrug af de forskellige energiarter, som omregnes til CO2 efter gældende principper. For transporten nedskaleres den landsdækkende udvikling i energiforbruget til Sønderborg og omregnes til CO2.

Yderligere materiale

Du kan læse monitoreringsrapporten for 2017 her.

Beskrivelsen af den justerede metode til måling af energi- og CO2-reduktion finder du her

CO2-reduktion mm.

Her ses udviklingen i områdets akkumulerede CO2-reduktioner:

Her ses udviklingen i energiforbrug og CO2-udledning for året 2017 i forhold til baselinen (2007) samt hele perioden 2007-2017:

Her ses brændselsmixet på Sønderborg-områdets varmeværker:

Cookiepolitik