Sønderborg orienterede folketingsudvalg om status for Lillebælt Syd projektet

Sønderborg Kommune var torsdag på Christiansborg til foretræde for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, hvor borgmester Erik Lauritzen sammen med byrådsmedlem Peter Hansen fra Venstre orienterede udvalget om fremdriften for etableringen af vindmølleparken Lillebælt Syd.

Af ProjectZero

Borgmester Erik Lauritzen fortalte bl.a. udvalget at:

”Sønderborg var med til at starte idéen om kystnære havmølleparker. Det var også derfor, at vi i 2011 søgte om og fik godkendt udvikling af projektet på Lillebælt Syd – et areal, som Staten efterfølgende har udpeget, som et af de knap 16 egnede områder til udvikling af kystnære havmølleprojekter. Siden har vi arbejdet med at udvikle en bæredygtig forretningsmodel for projektet”.

Byrådsmedlem Peter Hansen fra Venstre deltog også på mødet i sin egenskab af formand for det vindmøllelaug, der blev etableret for 7 år siden, og som dengang fik til opgave at se på muligheden for etableringen af en kystnær vindmøllepark i Lillebælt mellem Als og Fyn.

I dag er det Sønderborg Forsyning, der har ansvaret for at få godkendt Vindmølleparken Lillebælt Syd, og direktør Lars Riemann kunne oplyse udvalget om, at projektet nu var klar til offentliggørelsen af miljøkonsekvensrapporten og fremhævede blandt andet:

”At for næsten alle områder gælder det, at påvirkningerne er små – ubetydelige eller ikke-væsentlige – og i de tilfælde, hvor der er middel eller nogen påvirkning, kan de mindskes eller helt undgås med afværgeforanstaltninger. Eksempler på dette er at jage marsvin væk fra selve anlægsområdet med støjsendere i anlægsfasen, og samtidig dæmpe støjudbredelsen med såkaldte boblegardiner, således at hørelsen på marsvin og sæler ikke tager skade”.

Borgmester Erik Lauritzen glæder sig over, at miljøkonsekvensrapporten viser, at der er så få og små gener, og at de fleste kan afbødes. Han fortalte blandt andet udvalget, at:

”Det havde vi håbet på og også forventet. Det betyder, at vi forhåbentlig snart kan levere grøn og CO2 neutral energi til op mod 140.000 husstande i området, fuldstændigt som det er vores og Statens ambition at gøre – og det til markedspris, uden tilskud fra Staten”.

Direktør Peter Rathje fra ProjectZero deltog også på mødet:

”Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi blev mødt med gode og relevante spørgsmål.  Udvalget viste respekt for Sønderborgs klimaambitioner, og Lillebælt Syd er en afgørende brik i mosaikken, som skal skabe et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029”, siger Peter Rathje.

Mandag den 26. november kl. 19 afholdes borgermøde om miljøkonsekvensrapporten i Nordals Idrætscenter.

På mødet vil Cowi, som har udarbejdet rapporten, gennemgå forundersøgelsen af miljøkonsekvenserne. Borgerne kan få svar på, hvordan vindparken påvirker befolkning, menneskers sundhed, landskab, natur på land og til vands som fugleliv, Natura2000, støj og sikkerheden for sejladsen.

21. november 2018

Lillebælt Syd

Fra 2022 kan Lillebælt Syd Vindmøllepark producere grøn strøm til titusinder af husstande og virksomheder. Den afspejler Danmarks politiske ambitioner på klimaområdet, og den indgår i Sønderborgs vision om at blive CO2-neutral allerede i 2029.

Lillebælt Syd Vindmøllepark er et vigtigt led i den nødvendige omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi, og den er derfor helt på linje med både den tidligere og den nuværende regerings klimapolitik for Danmark.

Samtidig er projektet et af Sønderborgs mange klimainitiativer for at realisere et CO2-neutralt Sønderborg i 2029. Forudsat at etableringen bliver godkendt, så kan parken være i drift i 2022.

Parken vil få en kapacitet på 160MW. Det betyder, at den kan levere grøn strøm svarende til forbruget i 140.000 husstande. Samtidig vil den medvirke til at reducere CO2-udledningen med 250.000 tons – om året.

Læs mere om Lillebælt Syd projektet på projektets egen hjemmeside: www.lillebæltsyd.dk

Cookiepolitik